O Nas

Chcemy aby nasza inicjatywa stała się krokiem milowym w walce z nowotworem oraz w poprawie jakości życia chorych.

Celem Fundacji jest:

 1. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie zdrowia i profilaktyce zdrowotnej.
 2. Popularyzacja badań profilaktycznych.
 3. Upowszechnienie idei, że raka wcześnie wykrytego można leczyć.
 4. Budowanie świadomości, że pomimo choroby można realizować marzenia.
 5. Pomoc i wparcie osób przewlekle chorych oraz ich rodzin i bliskich wykluczonym komunikacyjnie głównie na terenie powiatu żywieckiego.
 6. Promocja zdrowia.
 7. Wspieranie działalności mającej na celu ochronę zdrowia.
 8. Prowadzenie działań mających na celu wzrost świadomości na temat chorób przewlekłych, w tym w szczególności chorób onkologicznych.
 9. Pomoc społeczna przewlekle chorym, w tym osobom niepełnosprawnym.
 10. Wspomaganie działalności diagnostycznej, leczniczej i rehabilitacyjnej.
 11. Prowadzenie działań zwiększających dostępność oraz standardy leczenia.
 12. Reprezentowanie interesów pacjentów chorujących na choroby przewlekłe, w tym w szczególności na choroby onkologiczne.
 13. Promocja i organizacja wolontariatu.
Sławomir Bednarz

Prezes Fundacji

“Naszym celem jest propagowanie diagnostyki onkologicznej. Chcemy organizować i propagować zdrowy tryb życia.”

Fundacja & Media

 Współpraca aby szerzyć informacje, edukować społeczeństwo i inspirować do pozytywnej zmiany. Dzięki tej synergii, cel fundacji staje się bardziej widoczny, dotarcie do społeczeństwa jest skuteczniejsze, a przekazy są zgodne z misją oraz wartościami obu stron.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Prowadzenie akcji i kampanii informacyjnych, edukacyjnych oraz promocyjnych dotyczących chorób przewlekłych, w tym w szczególności chorób onkologicznych.
 2. Prowadzenie akcji i kampanii informacyjnych, edukacyjnych oraz promocyjnych dotyczących zdrowego trybu życia i profilaktyki onkologicznej.
 3. Organizację konferencji, seminariów, spotkań informacyjnych oraz szkoleń.
 4. Organizacja wypraw, podróży oraz innych wydarzeń przełamujących bariery osób chorych oraz stereotypy w ich postrzeganiu przez osoby zdrowe.
 5. Fundowanie stypendiów i staży dla osób przewlekle chorych.
 6. Organizacja wydarzeń kulturalnych i artystycznych w szczególności o charakterze charytatywnym.
 7. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi w zakresie wymienionych w celach działania Fundacji.
 8. Działalność na rzecz dostępności oraz standardów leczenia pacjentów z chorobami przewlekłymi, w tym w szczególności chorobami onkologicznymi.
 9. Działalność na rzecz diagnostyki, lecznictwa, rehabilitacji oraz integracji osób chorych przewlekle, w tym w szczególności osób chorych onkologicznie.
 10. Organizowanie wypoczynków oraz wyjazdów integracyjnych i rehabilitacyjnych dla osób chorych przewlekle, w tym chorych onkologicznie.
 11. Prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz osób przewlekle chorych, w tym onkologicznie oraz ich rodzin.
 12. Organizowanie grup wsparcia dla chorych, ich rodzin oraz bliskich.
 13. Prowadzenie działań zmierzających do niwelowania wykluczenia społecznego poprzez aktywizacje społeczną i zawodową oraz promocję zatrudnienia osób przewlekle chorych, w tym chorych onkologicznie.
 14. Nawiązywanie współpracy z osobami publicznymi, mediami, przedstawicielami środowisk opiniotwórczych, ustanowienie ambasadorów Fundacji oraz angażowanie ich do realizacji celów Fundacji.
 15. Udzielanie wsparcia finansowego i rzeczowego osobom przewlekle chorym, w tym w szczególności onkologicznie, ich rodzinom i bliskim oraz placówkom zajmujących się działalnością profilaktyczną, leczniczą i opiekuńczą.
 16. Współpraca z ośrodkami profilaktycznymi oraz zwalczania chorób.
 17. Udzielanie wsparcia i pomocy psychologicznej osobom przewlekle chorych, w szczególności onkologicznie.
 18. Wspieranie i organizowanie wolontariatu.
 19. Inne przedsięwzięcia zmierzające do realizacji i osiągnięcia celów zapisanych w statucie.
Budujemy społeczność.

Dołącz do Nas!!!

Uwieczniamy nasze działania.

Zobacz więcej!!!

Informujemy o wydarzeniach.

Dołącz do Nas!!!

Wspierają Nas

Wspólna siła, wspólny cel. Dzięki zaangażowaniu innych nasze inicjatywy nabierają jeszcze większego znaczenia. Razem tworzymy pozytywną przyszłość!